Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestuia de a utiliza metode interactive de învăţare.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor acestuia în domeniul TIC prin intermediul unor instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip eLearning),
  • Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile,
  • Asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor, prin monitorizarea permanentă a a activităţilor desfaşurate în cadrul proiectului,
  • Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă.

Pe termen lung, aceste cursuri vor contribui la eficientizarea sistemului de predare a ştiinţelor exacte, prin formarea cadrelor didactice în mediul constituit dintr-o serie de abordări şi stiluri de predare moderne, interactive şi bazate pe instrumente software specializate, vor ajuta tinerii să devină cursanţi pe deplin autonomi şi să dobândească competenţele cheie de care vor avea nevoie într-o societate bazată pe cunoaştere. 
 
Integrarea tehnologiei în educaţie are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
Schimbările de fond produse în sistemul de învătământ s-au conturat pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor, pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării procesului educativ. Conjugarea cu alte direcţii prioritare, precum asigurarea calităţii în educaţie, învăţarea pe parcursul întregii vieţi sau profesionalizarea meseriei didactice, a condus la necesitatea unei fundamentări teoretice, din punctele de vedere psihologic şi pedagogic, în scopul formării de competenţe transferabile şi al construirii de structuri şi operaţii mentale, cu o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi a sistemului de învăţământ în sine.
În stricta concordanţă cu obiectivul general al POSDRU, proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de chimie un program de formare profesională centrat pe tehnici pedagogice interactive şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predarea chimiei şi a ştiinţelor exacte. În plus, asigurarea calităţii programului propus şi utilizarea metodelor inovatoare de formare profesională continuă contribuie la realizarea obiectivului general al AP1. Totodata, proiectul identifică obiectivele sale specifice ca fiind corespunzătoare celor ale AP1-DMI3, prin furnizarea unui program de perfecţionare de calitate, pentru îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor din educaţie, respectiv îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic.

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 0

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 7305 persoane
(Miercuri, 8 Noiembrie 2023)