Acest site este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

"Privim catre viitor"

Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei este un proiect care se adresează nevoii de creştere a calităţii în învăţământul gimnazial şi liceal prin intermediul unui program inovativ, centrat pe formarea competenţelor profesionale adecvate unei societăţi dinamice şi deschise.

Proiectul este susţinut prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.
 

Proiectul se încadrează în:

 • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
 • Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
 • Domeniul de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
 • Apel 87: Profesionişti în educaţie şi formare, proiect strategic.

 

Grupul ţintă este format din 2.250 profesori de chimie din învăţământul preuniversitar.
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 – august 2012.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestuia de a utiliza metode interactive pentru transferul de cunoştinţe.

 

În sensul celor de mai sus, obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
 • Introducerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC) în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor acestuia în domeniu prin intermediul unor instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip e-teaching, e-learning),
 • Familiarizarea profesorilor de chimie cu tehnicile de învăţare on-line, ca instrument de promovare, elaborare, monitorizare şi diseminare a informaţiei didactice,
 • Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile,
 • Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă,
 • Sincronizarea realităţilor curriculumului şi practicii şcolare din învăţământul preuniversitar cu cerinţelor mediului universitar.

 

Cursurile sunt certificate în baza OM 4611/2005 şi sunt purtătoare de credite transferabile. Prin participarea la acest proiect cadrele didactice vor beneficia de:
 • un suport de curs "TIC" în format digital,
 • un suport de curs "formare de specialitate chimie" în format tipărit şi digital,
 • un CD cu resurse interactive utilizabile în predarea la clasă,
 • un certificat de utilizator instrumente TIC (10 credite),
 • un certificat formare de specialitate  (25 credite),
 • utilizarea unei platforme e-teaching/e-learning,
 • apartenenţa la o reţea colaborativă naţională formată din cadre didactice din şcoli, licee, universităţi.

Rezultatele aşteptate ale Proiectului includ, pe lângă cele exprimate în documentele elaborate şi în prezentările oficiale, o nouă calitate în învăţământul preuniversitar şi restabilirea importanţei ştiinţelor chimice în mentalitatea elevilor şi a societăţii moderne.

Autentificare

Utilizatori Online

Utilizatori: 4169
Utilizatori autentificaţi: 0
Vizitatori: 1

Cei mai mulţi vizitatori la un moment dat: 7305 persoane
(Miercuri, 8 Noiembrie 2023)